اخبار استان

معرفی بیست نفر از خدمت گیرندگان واجد الشرایط جهت اخذ تسهیلات خود اشتغالی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۴ ریال به صندوق کارآفرینی امید استان .

سرپرست اداره خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج گفت : در راستای اجرایی نمودن ...

ادامه مطلب »